Kako je nastao Bus Plus sistem


Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu nazvan Bus Plus, uveden je 1. februara 2012. godine u cilju bolje organizacije upravljanja voznim parkom u realnom vremenu i omogućavanja kontrole naplate karata i prihoda Direkcije za javni prevoz. Sistem je savremen i omogućio je značajne uštede. Objedinio je rad svih zaposlenih u sistemu javnog prevoza u Beogradu.

Kako je nastao Bus Plus sistem?

Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu nazvan Bus Plus, uveden je 1. februara 2012. godine u cilju bolje organizacije upravljanja voznim parkom u realnom vremenu i omogućavanja kontrole naplate karata i prihoda Direkcije za javni prevoz (Sekreterijat za javni prevoz).

Sistem je savremen i omogućio je značajne uštede. Objedinio je rad svih zaposlenih u sistemu javnog prevoza u Beogradu.

Bus Plus je gradu Beogradu omogućio da kroz najsavremeniji tehničko-tehnološki sistem ima punu kontrolu naplate karata, raspodele prihoda i velike uštede u upravljanju i poslovanju.

Kako je bilo pre?

Pre uvođenja Bus Plus sistema, upravljanje javnim prevozom bilo je otežano zbog zastarelog sistema naplate. Bilo je mnogo zloupotreba, a to je onemogućavalo efektivnu i efikasnu kontrolu sistema.

Маrkicе su sе prеprоdаvаlе nа ulici, zbоg čеgа је GSP svаkоg mеsеcа mеnjао dizајn i niјаnsu bоје svih vrstа mаrkicа. Infоrmisаnjе putnikа u rеаlnоm vrеmеnu nije pоstојalo. Uprаvlјаnje sаоbrаćајеm, kоntrоlа rеаlizаciје rеdа vоžnjе i оbrаdа pоdаtаkа о rеаlizаciјi prеvоznikа vršila se manuelno kroz еvidеnciјu rеаlizоvаnih pоlаzаkа. Таkо su sе kоmplеtnа stаtistikа i оbrаčun plаćаnjа, zаsnivаli nа nеpоuzdаnim i nеprоvеrеnim pоdаcimа.

Radi poboljšanja upravljanja prevozom u Beogradu, grad Beograd je naručio studiju o izvodljivosti sa izveštajem o postojećem stanju i projektom unapređenja funkcionisanja javnog prevoza. Studiju je uradio POYRY, međunarodna kompanija sa globalnim iskustvom u sličnim projektima.

Najveći problemi koji su identifikovani u okviru javnog prevoza bili su nemogućnost integrisanja gradskog i prigradskih sistema, neprilagođenost sistema zahtevima putnika, falsifikovanje karata, nepostojanje ažuriranih podataka, odsustvo koordinacije među prevoznicima, čak i kada voze na istoj liniji, nepostojanje sistema za upravljanje smetnjama, nebezbednost voznog osoblja i nepostojanje sistema informisanja putnika.

U okviru same studije dat je predlog tehničko-tenderske dokumentacije za sprovođenje tendera za sistem za upravljanje vozilima i sistem za naplatu karata. Direkcija za javni prevoz raspisala je javni konkurs. Najbolju ponudu je dao međunarodni konzorcijum koji predvodi kompanija Apex Solution Technology d.o.o., sa kojim je Direkcija potpisala ugovor.

Svi gore pomenuti problemi su upravo i rešeni uvođenjem sistema Bus Plus.